<h1><em>Коллекция</em>ВЕСНА<br />
ЛЕТО 2019</h1>
BERLIN
BONN
DUBLIN
KANSAS
BERMUDA PALMA